Competency - based Education
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

"หลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า" “นักเรียนได้เรียนรู้เหมือนกัน ในส่วนที่จำเป็นสำหรับทุกคน
และเรียนรู้แตกต่างไปจากคนอื่นในสิ่งที่สนใจ ถนัด และ ชื่นชอบ”
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

CBE Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

1622135178098
Play Video
Play Video
1622134172471
Play Video

ประชาสัมพันธ์

คณะไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณสิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ได้นำคณะไปเยี่ยมชมการจัด…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา ถึงความคืบหน้าในการผลักดัน พรบ.การศึกษา ฉบับใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา ถึงความคืบหน้าในการ…

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานก…

หลักสูตรฐานสมรรถนะ​

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงทำให้องค์กรทุกแห่งต้องเผชิญ กับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังเผชิญภาวะ Digital Disruption หรือการพลิกผันทางดิจิทัล ที่ทำให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ รวมถึงพฤติกรรมของคนในสังคม ไปอย่างฉับพลัน ทั้งทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันต้องการพัฒนา มนุษย์ที่อุดมไปด้วยความรู้ ทักษะและความสามารถที่พร้อมจะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า “สมรรถนะ (Competency)”

ร่วมคิดร่วมทำกับ CBE Thailand

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบข่ายการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจน เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ ต้องบูรณาการมากขึ้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะผ่าน 5 ขอบข่ายการเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้