Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

"หลักสูตรฐานสมรรถนะ คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า" “นักเรียนได้เรียนรู้เหมือนกัน ในส่วนที่จำเป็นสำหรับทุกคน
และเรียนรู้แตกต่างไปจากคนอื่นในสิ่งที่สนใจ ถนัด และ ชื่นชอบ”
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

CBE Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ระยะที่ 1

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 คน
3. ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน
4. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน
5. ครูผู้สอน 2 คน
6. ผู้แทนชุมชน 2 คน
7. ผู้แทนผู้ปกครอง 2 คน
รวม 12 คน

แบบสอบถามความเข้าใจจากการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดการประชุมออนไลน์ รายงานผลโครงการการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แบบรายงานผลโครงการการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินการอบรมโดย ONE TEAM)

ประชาสัมพันธ์

สพฐ. จัดประชุมวิพากษ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพ…

พระพรหมบัณฑิตได้ให้ข้อคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 ดร. สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการจัดท…

สพฐ. จัดประชุมวิพากษ์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

เมื่อ วันอังคารที่ 30  พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพ…

ร่วมคิดร่วมทำกับ CBE Thailand