Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในต่างประเทศที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รายงานฉบับนี้ เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในต่างประเทศที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย เพื่อ ศึกษาบริบทและการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ 2) เพื่อศึกษาลักษณะและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรระดับประเทศที่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ในประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลีแคนาดา (รัฐบริติชโคลัมเบีย) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ สาธารณรัฐเอสโตเนีย

Comments are closed.