Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ระดับประถมศึกษา

แผนผังระบบการศึกษาแบบใหม่

ระดับชั้นประถมศึกษา