Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 พค. 64 ที่ผ่านมา รมต.ศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based Curriculum) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานและ คณะกรรมการอำนวยการ ที่มี คุณสิริกร มณีรินทร เป็นประธาน และยังประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ครูที่ทำงานในพื้น ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง-25-พค-64

Comments are closed.