Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem solving approach)และการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (active learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะและสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัด (ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน) รูปเรขาคณิตและสถิติ