Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1

 1. ปฏิบัติตนในการใช้ดินและน้ำในการทำกิจวัตรต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ และประโยชน์ของดินและน้ำ
 2. สื่อสารวิธีปฏิบัติตน และตระหนักถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยภาพหรือภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
 3. ตระหนักถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ โดยใช้ความรู้เพื่อบอกแนวทางการดูแลพืชและสัตว์ให้เจริญเติบเติบโต แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 4. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเสนอแนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ด้วยภาพ หรือภาษาของตนเองที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
 5. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น กลางวัน กลางคืน การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
 6. กำหนดทิศทางบนแผนที่โดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศ
 7. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม บอกประโยชน์และโทษของลมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 8. วางแผนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากวาตภัยและอุทกภัย โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ
 9. สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ และแรงแม่เหล็ก ที่พบในกิจกรรม หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 10. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันโดยตามสมบัติของวัสดุอย่างมีเหตุผล
 11. ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องแรง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุต่าง ๆ แรงแม่เหล็ก หรือสมบัติของวัสดุ เพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
 12. แก้ปัญหาอย่างง่าย หรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีขั้นตอน แสดงวิธีการหาคำตอบ หรือ
  วิธีแก้ปัญหาระบุเหตุผลที่นำไปสู่คำตอบ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้สำเร็จ
 13. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 14. สร้างของเล่น หรือของใช้เพื่อแก้ปัญหาตามความสนใจ เลือกและใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ใช้สอยได้อย่างปลอดภัย