Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้ศิลปะ

การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1 เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ซึมซับ และถ่ายทอดความหมาย สุนทรียภาพ ผ่านกระบวนการทำงานศิลปะด้วยการลงมือปฏิบัติ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเฉพาะ และสมรรถนะหลัก ผ่านขอบข่ายเนื้อหา ได้แก่

1. ทัศนศิลป์
2. ดนตรี
3. นาฏศิลป์