Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

สุขศึกษาและพลศึกษา (11/ม.ค./65)

สุขศึกษาและพลศึกษา

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

          สาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทั้งกายและจิต ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวโยงกับทุกมิติ
ของชีวิต ในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน การเห็นคุณค่าแห่งตน การสร้างสัมพันธภาพ การมีกิจกรรมทางกาย และการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ

          สาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ 4 สมรรถนะ ได้แก่

1) เจริญเติบโตด้วยสุขภาพกายและจิตที่ดี

2) ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

3) มีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย

4) ใช้ข้อมูลสารสนเทศสร้างเสริมสุขภาพที่ดี