Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับช่วงชั้นที่ 1 จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ตามสมรรถนะหลัก ดังนี้ 

1) การมีสุขภาพกายที่ดีและการเจริญโตที่เหมาะสม
2) การมีกิจกรรมทางกายอย่างสนุกสนานและปลอดภัย
3) การมีสุขภาพจิตที่ดีและมีทักษะในการดำเนินชีวิต