Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

โครงสร้างเวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน

          (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) กำหนดโครงสร้างเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามจุดเน้นการจัดการศึกษา “เพื่อเป็นฐานเครื่องมือการเรียนรู้และสร้างสุขภาวะของผู้เรียน” ดังนี้

หมายเหตุ  สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ตามบริบทและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้