Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับช่วงชั้นที่ 1 จากผลลัพธ์การเรียนรู้ดังกล่าว อาจจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น 3 กลุ่ม ตามสมรรถนะหลัก ดังนี้  

1) สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  

2) เคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมกีฬาตามกฎ กติกาและข้อตกลง อย่างสนุกสนานและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น