Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

วิสัยน์ทัศน์

วิสัยทัศน์

“ ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ มีสุขภาวะ มีจิตสำนึก คุณธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ที่มุ่งธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ ในเวทีโลก ”