Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุง

เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุง (ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... ระดับประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร