Competency - based Education
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

การเรียนรู้สมรรถนะ ครู สิรินาฎ

การเรียนรู้สมรรถนะ ครู สิรินาฎ

Play Video