Competency - based Education
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ