Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม CBE Thailand (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “CBE Thailand”, “เรา”,“พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือของ CBE Thailand ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”)(เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”)

การใช้ไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้ไซต์ทั้งนี้ การเข้าใช้ไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมดหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง โปรดยุติการใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์โดยทันทีเงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563

 

1. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้งานไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้งานไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลงดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า

ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

ค) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศหรือกระทำการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเราสมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือบุคคลภายนอก

ง) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวางทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเราหรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่นใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน ไวรัส ฯลฯ

ฉ) กระทำการใดๆอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลังหากเราทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในไซต์นี้เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที

 

2. เข้าถึงการตั้งค่า

2.1 ท่านขอยืนยันในที่นี้ว่า:

ก) ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งรวมถึงตัวตนที่อยู่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มและเพื่ออัพเดตข้อมูลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที

ข) ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการทำลายความเหมาะสมของสาธารณชน

ค) ข้อความที่เขียนโดยท่านหรือในนามของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายไม่ควรอนาจารมีไวรัส หรือเป็นภัยคุกคาม

2.2 ท่านยินดีให้ข้อมูลทั้งหมดที่ CBE Thailand ร้องขอ เพื่อให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

3. การลงทะเบียน

3.1 CBE Thailand จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ

3.2 ท่านตกลงที่จะเก็บชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ท่านเลือกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

3.3 ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่ท่านสงสัยว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสูญหายด้วยการแจ้งของท่าน CBE Thailand จะออกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ใหม่จนกว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าวท่านต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน

3.4 การลงทะเบียนหนึ่งครั้งใช้ได้กับบัญชีเดียวในแต่ละแพลตฟอร์มเท่านั้น

3.5 CBE Thailand มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบัญชีของท่านและการใช้บริการในปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการยุติหรือการระงับจะส่งผลให้บัญชีของท่านถูกลบ

 

4. ระบบ

4.1 ท่านมีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในเว็บไซต์ ของท่านไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของท่านเองเพื่อที่ท่านยังจะสามารถนำต้นฉบับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้มาใส่ในเว็บไซต์ ของท่านใหม่ได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูล

4.2 สถาบันได้จัดให้มีการสำรองข้อมูล (Backup) ที่นำมาแสดงในเว็บไซต์ ของท่านตามมาตรฐานของสถาบันในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ข้อมูลของท่านสถาบันอาจจะยังสามารถนำข้อมูลที่สถาบันได้สำรองข้อมูลเก็บไว้มาใช้งานซึ่งจะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรองข้อมูลตามมาตรฐานของสถาบันแม้ว่าสถาบันมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาปรับปรุงการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสถาบันไม่สามารถที่จะรับประกันการสูญหายของข้อมูล และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและรับทราบว่า ไซต์ของเราเป็นเพียงไซต์ในการให้บริการเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา

 

6. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในไซต์นี้ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิดความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่นข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูลและ/หรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเราผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

 

7. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆที่เกิดจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากไซต์นี้ ท่านและเราตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ฉบับนี้ของเราในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ของเราที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว