Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แผนผังระบบการศึกษาแบบใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น