Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ขอบข่ายการเรียนรู้

ขอบข่ายการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจน เป็นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ ต้องบูรณาการมากขึ้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะผ่าน 5 ขอบข่ายการเรียนรู้ ดังนี้

สุขภาวะกายและจิต

การมีสุขภาพกายและจิตที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต การสร้างวินัยในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปรับตัวทางอารมณ์และสังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง รู้ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสมดุลชีวิตที่ดี สามารถฟื้นคืนสภาพจากปัญหาได้อย่างเร็ว ตลอดจนมีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพและมีวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะอย่างสมดุลทั้งของตนเองและสังคมร่วมกัน สามารถนำตนเองในการพัฒนาตนเองและชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ภาษาและศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งคนในแต่ละสังคมใช้ทักษะทางภาษาและศิลปะในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันการสร้างสรรค์งานศิลปะต้องอาศัยทักษะทางภาษาด้วยเช่นกันซึ่งอยู่ในรูปแบบวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาก็ได้ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนกับคนในสังคมที่หลากหลายมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาที่เข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย

โลกของงานและการประกอบอาชีพ

ในโลกอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพ เนื่องจาก ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม การปฏิวัติดิจิทัลที่ทำให้เกิด การเคลื่อนย้ายตลาดทุนและตลาดเงินอย่างรวดเร็ว รูปแบบการค้าขายที่เปลี่ยนไป จึงต้องเตรียมคน ในเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการวิเคราะห์งานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะอาชีพ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในงานและการประกอบอาชีพ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า การสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ และการทำงานจริงนั้นต้องอาศัยความรู้หลายด้านมาช่วย ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ โดยคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติและการศึกษาเชิงนามธรรม โดยอาศัย กระบวนสืบเสาะหาความรู้ส่วนเทคโนโลยีเป็นกระบวนการทำงานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา สิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยกระบวนการแก้ปัญหาหรือการทำงานทางเทคโนโลยีนั้นคล้ายกับ กระบวนสืบเสาะหาความรู้เช่นกัน โดยอาศัยการต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อมาอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์

สังคมและความเป็นมนุษย์

เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ และผู้คนในสังคมมากขึ้นทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมส่งผลกระทบ ทั้งชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มความขัดแย้งในสังคม ที่รุนแรงมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และการขาดจิตสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในเรื่องความเป็นพลเมืองโลก การเป็นพลเมืองดิจิทัล สร้างวัฒนธรรมที่เห็น คุณค่าความเป็นมนุษย์และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ