Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

สังคมและความเป็นมนุษย์

สังคมและความเป็นมนุษย์

รู้เท่าทันปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีวิถีชีวิต พัฒนาสังคมบนคุณค่าของประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกที่ดีต่อชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดิจิทัลและ มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและโลก