Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดรูปแบบการทำนาย ให้เหตุผล แก้ปัญหาและทดสอบความจริงโดยการพิสูจน์เชิงประจักษ์ เป็นทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการ ที่ช่วยให้เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของธรรมชาติที่สอดคล้องกันและครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม ใช้องค์ความรู้และกระบวนการมาประยุกต์ในระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างสรรค์และเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต