Competency - based Education
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1

 1. ฟัง พูด คำศัพท์ สะกดคำ บอกความหมาย อ่านกลุ่มคำภาษาอังกฤษอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนโดยออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 2. ฟัง พูด โต้ตอบ บอกความต้องการของตนเอง แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยคำสั้นและง่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตาม
  ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ
 3. ฟัง อ่าน และดู เพื่อเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจ เรื่องหรือเหตุการณ์จากสื่อวีดิทัศน์ นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วเลือกใช้คำหรือประโยคอย่างง่าย เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม
 4. อ่านและสร้างประโยคอย่างง่ายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว
  จากนิทาน เรื่องสั้น โฆษณา แล้วโต้ตอบ สื่อความหมายและปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม
 5. อ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจและเหมาะสมจากการอ่านนิทานเรื่องโปรด เพลงโปรด ภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องโปรด
 6. เขียนและสร้างประโยคอย่างง่ายที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
  เพื่อบอกอารมณ์ ความรู้สึกอย่างอิสระและมีจินตนาการเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสถานการณ์ใกล้ตัว
  ผ่านภาษาและภาพที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
 7. ใช้ทักษะการเขียน โดยแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่ใช้คำหรือประโยคอย่างง่ายเพื่อเรียนรู้เนื้อหาในสิ่งที่สนใจจากนิทาน วีดิทัศน์ บทความและข่าวสารอย่างง่าย เกม สื่อแอปพลิเคชันทางการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม
 8. สนทนา เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างง่ายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสื่อสารความต้องการของตนเองในสถานการณ์ใกล้ตัว ครอบครัว ห้องเรียน และโรงเรียน
 9. แสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางภาษาโดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่สะท้อนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองให้เหมาะกับบุคคล เหตุการณ์และสถานการณ์รอบตัว