Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

สังคมศึกษา (7/ก.พ./65)

สังคมศึกษา

ความสำคัญของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

          สาระการเรียนรู้นี้ช่วยให้ผู้เรียนใช้ชีวิตทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นพลเมืองดีของสังคม ในช่วงชั้นที่ 1 นี้ เป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

          สาระการเรียนรู้นี้ มีสมรรถนะเฉพาะ 5 สมรรถนะ ได้แก่

1) ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักและเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

2) ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

3) ใช้ชีวิตประจำวันอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

4) กำกับตนเองในการใช้จ่ายของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน และ

5) ใฝ่ทำความดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ