Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

          การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 เน้นการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นพลเมืองดีของสังคม มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน วัฒนธรรม สิทธิ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ค้นหาคำตอบของเรื่องราว การปฏิบัติและร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การจัดการและทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหาหรือความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน