Competency - based Education
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อจบช่วงชั้นที่ 1

 1. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลสุขอนามัยทางเพศ ทำกิจวัตรประจำวันกิน นอน พักผ่อน เล่นและกิจกรรมนันทนาการที่พัฒนา อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย ดู ฟัง อ่าน แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพจากสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมตามวัย บอกผลของทางเลือกที่ตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นในแง่บวกและแง่ลบกับสุขภาพกายและจิตของตนเอง เพื่อสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเอง
 2. ระมัดระวัง ดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามวัยและสุขภาพรายบุคคล
 3. หลีกเลี่ยงการนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้วางใจอย่างเหมาะสม เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่าง ๆ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย
 4. สำรวจตนเอง และบอกความคิดความต้องการ ความรู้สึก จุดเด่น จุดด้อย และข้อจำกัด ของตนเองในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจ และความภาคภูมิใจ
 5. สังเกตอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเองและบุคคลรอบข้าง แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างมีเหตุผล รับรู้และหลีกเลี่ยงภาวะ หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สบายใจ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำลายข้าวของ ไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงขอความช่วยเหลือ คำปรึกษาคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ
 6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างมีความสุข และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น
 7. เคลื่อนไหวร่างกายได้สัมพันธ์กัน มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและหลากหลายรูปแบบทั้งมีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์อย่างมีสติด้วยความแรง ระยะทาง หรือมีความแม่นยำในบริบทที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
 8. เล่นเกม เล่นการละเล่นพื้นเมือง และออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยด้วยความสนุกสนาน ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
 9. เล่นร่วมกันกับเพื่อนโดยรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีม ร่วมวางแผนเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ มีน้ำใจ
  นักกีฬา เคารพกฎกติกา มารยาท และข้อตกลงร่วมกัน ทั้งการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภททีมสวมบทบาทเป็นผู้เล่น และผู้ร่วมจัดกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ