Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

          การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ ผ่านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้นักเรียน สามารถ ฟัง พูด เกี่ยวกับ เรื่องราวของตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ หรือเรื่องราวนั้น ๆ อย่างเหมาะสม  และอ่านและสร้างประโยคเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ในสถานการณ์ใกล้ตัว อ่านเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่สนใจ ตลอดจนเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม