Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

          คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนด บทบาท คณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 456 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 457 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา ร่าง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 774 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา ร่าง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)