Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579

          การจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเตรียมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เข้มแข็งและสามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและการทำงาน ดังเป้าหมายการจัดการศึกษาที่กำหนดไว้ใน แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่พัฒนา “ผลลัพธ์ที่เกิดในตัวผู้เรียน”