Competency - based Education
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

การออกแบบการเรียนรู้สมรรถนะ โรงเรียนรุ่งอรุณ

การออกแบบการเรียนรู้สมรรถนะ โรงเรียนรุ่งอรุณ

Play Video