Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

Privacy Policy

ยินดีต้อนรับสู่ CBE Thailand (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “CBE Thailand”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ CBE Thailand ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) (เราเรียกไซต์และบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในไซต์ของเราโดยรวมว่า“บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้งานไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”)

การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมไซต์และ/หรือเข้าถึงบริการถือว่าท่านตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากท่านไม่ยินยอมโปรดยุติการใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์โดยทันที

เราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (Privacy policy) นี้เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่านเป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลสมาชิก:เมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกใน CBE Thailand เราอาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากที่ได้สมัครสมาชิกเสร็จแล้ว เช่น เพศวัน เดือนปีเกิด ที่อยู่ และภาพถ่ายที่ผู้ใช้อาจต้องการอัพโหลด ให้เป็นรูปโปรไฟล์

2.2 เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ:

ก) เมื่อท่านได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการไซต์ของเราลงทะเบียน หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

ข) เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มรวมถึง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

ค) เมื่อท่านทำข้อตกลงใดๆหรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับเราหรือเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ง) เมื่อท่านติดต่อกับเราเช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล์

จ) เมื่อท่านใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อกับเราผ่านไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึง การใช้ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์

ฉ) เมื่อท่านติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา

ช) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ไซต์และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่ใช้และ/หรือ เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

ซ) เมื่อท่านใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์เช่น บริการชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น

ฌ) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ไซต์และแอปพลิเคชั่นของสถาบันในกลุ่มของเรา

ญ) เมื่อท่านให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

ฎ) เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

ฏ) เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีของท่านกับไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก

ฐ) เมื่อท่านให้เอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกับเรา

ฑ) เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้เราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน

อาจมีบางกรณีทั่วไปบางกรณีที่อาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่มีความมาตรฐานปลอดภัย

3. การรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือส่วนใหญ่อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบเมื่อท่านเรียกดูแพลตฟอร์มของเราเช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของท่านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และหน้าที่ท่านเยี่ยมชมบนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นมือถือของเราเวลาที่เยี่ยมชม และบางครั้งอาจเป็น “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของท่าน)เพื่อช่วยให้ไซต์จดจำการเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของท่านข้อมูลนี้ยังรวมอยู่ในสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์ของเราอย่างไร

4. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4.1 เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหายการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาเช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงินเป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของเราเท่านั้นและเราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่น คุกกี้ ไอพีแอดเดรส เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน โดยท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากท่านทำเช่นนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดของไซต์เราได้

6. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับอะไร

เราอาจรวบรวมใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

6.1 เพื่อจัดการดำเนินการดูแลการใช้หรือการเข้าถึงไซต์ของท่าน

6.2 เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านโดยจัดหาวิธีการที่รวดเร็วกว่าสำหรับท่านในการส่งข้อมูลให้เราและอนุญาตให้เราติดต่อท่านได้หากจำเป็น

6.3 เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของท่านและสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้อื่น

6.4 สำหรับการระบุตัวตนหรือการตรวจสอบ

6.5 เพื่อรักษาและดูแลการอัพเดตซอฟต์แวร์และการอัพเดตและการสนับสนุนอื่นๆ ที่อาจจำเป็นเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่นเพื่อจัดการหรือตอบข้อซักถามใด ๆ จาก (หรืออ้างว่ามาจาก) ท่าน

6.6 เพื่อติดต่อท่านหรือสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ข้อความข้อความแฟกซ์, อีเมล์, ไปรษณีย์หรืออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและจัดการไซต์

6.7 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หรือการจัดทำสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ

6.8 สำหรับการตลาดโดยใช้รูปแบบการสื่อสารต่างๆเช่น อีเมล์, บริการตามสถานที่หรืออื่นๆ

6.9 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของอำนาจศาลในการเปิดเผยข้อมูล

6.10 เพื่อตรวจสอบไซต์ของเราเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของท่านหรือเรื่องอื่นใดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน(เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

ท่านรับทราบยินยอมและตกลงว่า CBE Thailand สามารถเข้าถึงรักษาและเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของท่านหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีขอบเขตอำนาจเหนือ CBE Thailand เชื่อว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยการเข้าถึงดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ:(ก) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปฏิบัติตามคำร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเหนือ CBE Thailand (ค) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ CBE Thailand หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ตอบสนองต่อการเรียกร้องที่ถูกคุกคามหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ว่าเนื้อหาใด ๆ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (จ)ตอบสนองคำขอของท่านสำหรับการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ CBE Thailand

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏข้างต้นอย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงจุดประสงค์อื่นๆ ในขณะที่ได้รับความยินยอม เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

7. เด็กและเยาวชน

บริการของเราไม่ได้มุ่งเน้นที่เด็กอายุต่ำกว่า13 ปี และเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13 ปี ถ้าเรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีมีการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากไฟล์ของเราโดยเร็วที่สุด

8. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

8.1 ไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อช่วยไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา

8.2 เราและบุคคลภายนอกอาจให้บริการแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่ท่านอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้หรือที่แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่ท่าน นอกจากนี้แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนไซต์เหล่านั้นหรือไซต์อื่นๆ

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของบุคคลภายนอก

9.1 เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่ท่านให้แก่ไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัยเรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้นซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าวและต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นจะถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

9.2 เพื่อเพิ่มประโยชน์และความสะดวกสบายให้แก่ท่านเราอาจเลือกไซต์ของบุคคลภายนอกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในไซต์ โดยไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระแม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้เนื่องจากแต่ละไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากเราข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากไซต์ของบุคคลภายนอก (แม้ว่าจะนำเสนอในหรือผ่านไซต์ของเรา)อาจไม่ได้รับมาจากเรา

ดังนั้นเราจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหาการจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้

10. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 เราอาจเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ ที่ให้บริการการสร้างดูแล และปรับปรุงไซต์ ระบบ ซอฟท์แวร์หรือให้บริการอื่นใดที่จำเป็นต่อเราในการให้บริการแก่ท่านโดยบุคคลเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ประวัติการใช้งานไซต์

10.2 เว้นแต่ที่กำหนดในข้อ 10.1 เราจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากผู้ใช้งานให้กระทำได้ หรือเว้นแต่ในกรณีจะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่งศาล

10.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอาจมีช่องทางสำหรับการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นไซต์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น การที่ท่านแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านถือว่าท่านตกลงและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคล ไซต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นแล้ว ทั้งนี้ท่านควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการกระทำดังกล่าว

10.4 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อสาธารณชนหรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของเรา

10.5 เราขอสงวนสิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการปรับโครงสร้างจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการหรือสินทรัพย์ของเราซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ซื้อกิจการและ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการ อย่างไรก็ดีเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกำหนดให้ผู้ซื้อกิจการและ/หรือที่ปรึกษาของผู้ซื้อกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วย

11. การเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลที่ระบุตัวตน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลระบุตัวตนโดยชอบธรรม โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนเพื่อยืนยันความถูกต้องและเปลี่ยนแปลงข้อมูล

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งานการปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานไซต์และบริการรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

14. ช่องทางการติดต่อเรา

[email protected]

ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2563