Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา กรอบการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย โดย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานฉบับนี้ เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary research) ร่วมกับการศึกษารายกรณี (Case study) และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พื้นที่ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเทศหรือรัฐที่มีการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลการดำเนินงานตลอดแนวครอบคลุมระดับชาติหรือรัฐ ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ได้แก่ นิวซีแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา และ รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา และกลุ่มที่ 2 ประเทศหรือรัฐที่มีข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับชาติหรือรัฐ ได้แก่ รัฐอัลเบอร์ตา แคนาดา สาธารณรัฐเอสโทเนีย สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐคูเวต และสาธารณรัฐรวันดา นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและบริหารการศึกษาจำนวน 8 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จำนวน 12 คน ให้ความเห็นต่อร่างกรอบแนวทางซึ่งนำมาสู่กรอบแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับประเทศไทย

Comments are closed.