Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

Author: admin

                เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่ม 
อ่านต่อ
รายงานฉบับนี้ เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary research) ร่วมกับการศึกษารายกรณี (Case study) และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พื้นที่ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเทศหรือรัฐที่มีการดำเนินงานหลักสูตรฐานสมรรถนะชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลการ 
อ่านต่อ
รายงานฉบับนี้ เป็น งานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในต่างประเทศที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 
อ่านต่อ
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ในส่วนของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ ออนไลน์ โดยมี ดร.สิริกร  มณีรินทร์ ประธ 
อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.00 ดร. สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ในคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาสมรรถนะ) ด้านศีลธรรม ได้กราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระให้ข้อคิดเห็นในการประชุมดังกล่าวอาทิ พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคม พระศรีธรรมภาณ 
อ่านต่อ
เมื่อ วันอังคารที่ 30  พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ในส่วนของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ ออนไลน์ โดยมี ดร.สิริกร  มณีรินทร์ ประธานอำนว 
อ่านต่อ
การระดมสมองผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ….(ฐานสมรรถนะ)
อ่านต่อ
สาระศีลธรรมใน (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ….(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 ถึง 30 ตุลาคม 2564   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนา ระดมสมองเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน อาทิ ตัวแทนภาคเอกชน คณาจารย์มหาวิทยาลัย ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเ 
อ่านต่อ
จัดทำโดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
อ่านต่อ