Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (ดาวน์โหลด)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

        ในช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนจะได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องได้ตามเงื่อนไข แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เขียนโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด มีความพยายามและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา