Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนำหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ได้ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็ม (ร่าง) กรอบหลักสูตร ฯ เพื่อให้การนำหลักสูตรไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประชาพิจารณ์ในครั้งนี้จัดขึ้น  จำนวน 6 ครั้ง ตามจำนวนภูมิภาค  คือ  ภาคกลาง (18 จังหวัด) ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) ภาคใต้ (14 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (8 จังหวัด) และภาคเหนือ (16 จังหวัด) มีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 2000 คน   ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อสรุปจากการประชาพิจารณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

Comments are closed.