Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

หนังสือราชการ

วันที่ 21 พค. 64 ที่ผ่านมา รมต.ศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based Curriculum) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ 
อ่านต่อ