Competency - based Education
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

นำเสนอหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศ่าสตร์ ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษา นำโดย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ได้นำเสนอหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ: Competency – based Curriculum) ต่อที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศ่าสตร์ ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น